Electronic Visit Verification (EVV)

Nyeem ua lus Hmoob

Electronic Visit Verification (EVV) is a law that requires home care agencies to track and verify the location, time and type of personal care services their caregivers provide to their clients. EVV must capture the following information: The type of service, Personal Care Service with code T1019; what caregiver provided the service; the exact start time and end time; and the location (usually captured via GPS but there are other methods).

Caregivers that provide personal care services to clients on a home care visit are required to login electronically with the client’s receiving agency before the visit. This login is part of a law called the 21st Century Cures Act.

Hmong Home Healthcare offers easy-to-use software that complies with the Cures Act. We offer training and support on the software whenever needed. Our software ensures that all of our caregivers are up-to-date and compliant with EVV laws in the state of Minnesota.

Please contact us to learn more about EVV with Hmong Home Healthcare.

Space

 

Minnesota Department of Human Services (“DHS”) – tsoom fwv loj xav kom txhua lub koom haum saib xyuas tibneeg, tso txhua tus ua haujlwm zov tibneeg cov npe nkag rau hauv Electronic Visit Verification (“EVV”). EVV yog ua daim timesheet hauv faiv fab li lub computer lossis hauv lub xov tooj, tsis yog sau rau hauv daim ntawv ntxiv lawm. Qhov no raug rau txhua tus ua haujlwm zov tibneeg, tus tibneeg lawv zov thiab tus sawv cev rau tus tibneeg lawv zov.

Yuav kom ua raws cai nrog DHS cov txheej txheem thiab paub kom meej tias peb kev cob qhia thiab kev pab ib-tauj-ib rau txhua tus ua haujlwm, kom hloov mus ua timesheet hauv faiv fab li lub computer lossis hauv lub xov tooj, peb yuav hu rau txhua tus ua haujlwm zov tibneeg, tus tibneeg lawv zov thiab tus sawv cev rau tus tibneeg lawv zov, pab sawv daws hloov mus rau hauv EVV. Thov sawv daws npaj siab yuav muaj ib tsab ntawv tuaj hauv email lossis hu hauv xov tooj tuaj los ntawm peb pab Billing Team ob peb lub hlis yuav tuaj tom ntej no. Peb yuav tham txog qhov yuav hloov mus ua timesheets rau hauv EVV. Peb yuav muaj cov ntsiab lus ntxiv hais qhia rau nej nyob rau thaum lub sibhawm ntawd.

Yuav tso npe rau hauv EVV, txhua tus ua haujlwm zov tibneeg, tus tibneeg lawv zov thiab tus sawv cev rau tus tibneeg lawv zov, yuav tsum muaj ib tug email. Peb yuav muaj kev cob qhia rau hauv peb lub koom haum lossis hauv online rau sawv daws tau kawm. Yog koj xav tau kev pab, peb yuav pab koj raws li qhov uas xav tau nyob rau ntawm peb qhov chaw ua haujlwm tshiab, 475 Etna St. Suite #3, St. Paul, MN 55106.

Dabtsi tshwm sim thaum hloov mus rau hauv EVV?
Yog koj tsis muaj ib tug email nyob rau hauv peb cov ntaub ntawv, peb yuav hu xov tooj tuaj noog koj tus email
Peb yuav muaj ib tsab email noog txog ntawm koj cov ntaub ntawv xws li xov tooj thiab chaw nyob
Peb yuav xa ib daim ntawv caw qhia txog ntawm kev cob qhia seb yuav: tuaj kawm hauv peb chaw ua haujlwm lossis kawm hauv online
Yuav tsis muaj qhov sau daim ntawv xa timesheet tuaj ntxiv lawm

Hmong Home Health Care thov ua tsaug rau nej txoj kev nkag siab thiab kev ua siab ntev rau lub sijhawm peb yuav hloov ntawm no thiab kev pauv txuas ntxiv rau yav pem suab los ntawm DHS. Yog koj muaj lus noog, thov hu rau peb ntawm 651-488-1680.

Ua tsaug,
Hmong Home Health Care